Sisekorra eeskiri

Sisekorra eeskiri

Gymleco  spordiklubi (edaspidi nimetatud Klubi) kliendilt oodatakse Klubis ja Klubi poolt korraldatud üritustel puhtust, korrektsust, teistega arvestamist ja üldistele headele kommetele vastavat käitumist. Kui klient rikub üldkehtivaid ja/või käesoleva eeskirjaga kehtestatud täiendavaid käitumisreegleid, on Klubil õigus selle kliendiga sõlmitud leping määramata ajaks peatada või lõpetada. Nimetatud alusel kliendiga lepingu lõpetamisel kliendi poolt ette tasutud makseid ei tagastata.

 • Klubi kliendilt oodatakse lojaalsust Klubile. Kui klient teadlikult ja avalikult käitub Klubi suhtes halvustavalt või rikub oma käitumisega Klubi mainet, on Klubil õigus selle kliendiga sõlmitud leping määramata ajaks peatada või lõpetada.
 • Klubi ruumides võivad Klubi kliendid tegutseda Klubi lahtiolekuaja jooksul. Väljaspool üldist lahtioleku aega võivad kliendid viibida vaid juhul, kui Klubi ja kliendi vahel on saavutatud eraldi sellekohane kokkulepe. Klubi lahtiolekuaegadest informeerib Teid klienditeenindaja, veebileht ja sildid ustel.
 • Klientidel on Klubi ruumides toodete ja teenustega kauplemine keelatud. Klubi klientidel ei ole õigust pakkuda oma tooteid ja teenuseid seostatuna Klubi kaubamärgi, nime või ärinimega, kui Klubi ei ole sellist õigust lepinguliselt kliendile andnud.
 • Klient on kohustatud suhtuma Klubi ja kolmandate isikute varasse hoolikalt ja heaperemehelikult. Klubi klient on kohustatud hüvitama Klubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
 • Klient on kohustatud suhtuma kaastreenijatesse lugupidavalt ja oma tegevuse või käitumisega mitte segama nende treeninguid. Samuti on klient kohustatud järgima isikliku hügieeni üldkehtivat taset nii, et kaastreenijad ei oleks häiritud kliendist erituvatest lõhnadest.
 • Klient peab treeninguks riietuma nii, et see ei riivaks teiste Klubi klientide sündsustunnet ega rikuks üldiseid kombekuse reegleid. Keelatud on treenida riietuses (või riietuseta), mis võimaldab higi ja muude eritiste sattumist kaastreenijatele.
 • Klubis treenides on keelatud kasutada välisjalatseid (sh. sisetreeningute jalatseid, mida on kasutatud välitingimustes treenimiseks), samuti lahtiseid sandaale ning plätusid. Spetsiaalsete treeningjalanõude kasutamine erinevates spordiruumides on hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustuslik. Kui valesti valitud jalanõud rikuvad põrandat, on klient kohustatud korvama Klubile tekitatud kahju. Klubil on õigus keelduda valesti valitud jalanõudega kliendile teenust osutamast, kõrvaldada valesid jalanõusid kasutav klient treeningruumidest. Viimasel juhul ei ole Klubi kohustatud vastava treeningu eest tasutud makset tagastama.
 • Klubi võimaldab lukustatavate riidekappide kasutamist isiklike asjade hoidmiseks treeningu ajal. Treeningu lõppedes on klient kohustatud oma isiklikud asjad riidekapist eemaldama ning riidekapi jätma avatuks, valmis teise kliendi poolt kasutamiseks. Klient võib Klubi riidekappe kasutada üksnes Klubi lahtioleku aegadel ja Klubil on õigus igal päeval lahtioleku aja lõppedes riideruumidesse ja/või riidekappidesse jäetud isiklikud asjad teisaldada. Juhul, kui Klubi peab teisaldamiseks lõhkuma riidekapi ette jäetud luku, kannab või hüvitab vastava kahju klient, kes jättis riidekapi lukustatuks. Teisaldatud esemeid hoiab Klubi 1 kalendrikuu jooksul ning kui nende esemete õiguspärane omanik ei ole selle aja jooksul oma esemetele järgi tulnud, annab Klubi esemed üle heategevuseks või Taaskasutuskeskusele või eelnimetatud kasutusviisideks ebasobivusel hävitab.
 • Klubi ei vastuta väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Klubi klient kannab ise vastutust selle eest, et Klubi poolt pakutavad tegevused on tema füüsilise ettevalmistatuse ja seisukorraga sobivad ning läbib omal kulul selle hindamiseks vajalikud tervisekontrollid.
 • Klubi kohustub instrueerima ja nõustama Klubi kliente seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoidma seadmeid töökorras. Klubi klient on kohustatud kasutama seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja saadud instruktsioonidele. Pärast seadme kasutamist on klient kohustatud selle enda järel puhastama nii, et järgmine klient saab seadet asuda koheselt kasutama.
 • Klient on kohustatud tühistama oma rühmatreeningu broneeringu vähemalt 3 tundi enne vastava treeningu algust, kui tal ei ole võimalik selles osaleda. Kui klient on jätnud rühmatreeningusse mitte-ilmumisel oma treeningaja kolmel järjestikusel korral tühistamata, kaotab ta broneeringute tegemise õiguse üheks kuuks ja saab sel perioodil rühmatreeningus osaleda üksnes isiklikul kohaleilmumisel ning vabade kohtade olemasolul.
 • Rühmatreeningutest osavõtul broneeringut kasutades peab klient vähemalt 5 minutit enne vastava rühmatreeningu algust olema võtnud klubi administraatorilt või iseteeninduskioskist rühmatreeningus kohalolekut registreeriva pileti. Kõik broneeringud, mille kohta pole kohalolekut registreerivat piletit võetud 5 minutit enne treeningu algust, tühistatakse ning vastavad rühmatreeningu kohad antakse klientidele elava järjekorra alusel.
 • Pääsmete lunastamine ja kohalolekut registreerivate piletite väljastamine rühmatreeningutele lõpeb trenni algusega!
 • Pärast rühmatreeningu lõppu on kliendil kohustus oma treeningvahend paigutada selleks ettenähtud või treeneri poolt osutatud kohale.
 • Klubi jätab endale õiguse piirata jõusaalis samaaegselt treenivate klientide arvu, et luua treenijatele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine. Klubi poolt kehtestatud jõusaalis samaaegselt treenijate üldlimiidi täitumisel piirab Klubi esmajärjekorras tavaklientidele jõusaali pääsmete müüki, vajadusel piirab ka püsiklientide lubamist jõusaali.
 • Jõusaalis treenides on kliendil kohustus asetada oma treeningvahendid, nii kangid kui hantlid, nende ettenähtud kohtadele tagasi. Samuti tuleb kangidelt sinna lisatud kettad asetada tagasi ketastele ettenähtud kohale. Keelatud on treeningvahendit loopida ja vabalt kukkuda lasta, treeningvahend tuleb asetada vaikselt ja turvaliselt algasendisse.
 • Turvalisuse huvides on alla 14 aastastel lastel ilma lapsevanema või treeneri järelevalveta keelatud Klubi treeningruumides viibida. Klubi jätab endale õiguse mitte teenindada kliente, kes ilmuvad treeningule lapsega, kui lapsele ei ole tagatud lapsevanema treeningu ajal järelevalvet.
 • Suitsetamine, alkoholi ning mõnuainete tarvitamine on Klubi ruumides keelatud. Klubil on õigus sellise keelatud tegevuse avastamisel klient koheselt Klubi pinnalt eemaldada ning vastava isikuga sõlmitud leping lõpetada.
 • Mobiiltelefoni kasutamine rühmatreeningute ruumides ei ole lubatud. Teistes Klubi treeningruumides on klindid kohustatud oma mobiiltelefonid häälestama režiimile, mis tagab, et mobiiltelefoni helinad ja muud signaalid ei sega teiste Klubiliikmete treeningut. Mobiiltelefoni kasutamisel pikemaks vestluseks, meediafailide mahamängimiseks ning muudel helisignaale kasutavatel otstarvetel on klient kohustatud jälgima, et tema telefonikasutus ei häiriks teiste Klubiliikmete treeningut.
 • Hea tava kohaselt kasutab iga klient oma isiklikku treeningrätikut tagamaks puhtust ja hügieeni. Treeningrätiku puudumisel hindab rühmatreeningu või jõusaali treener olukorda ning kui see riivab oluliselt teiste samas ruumis treenijate huve, siis treener omab õigust puuduva treeningrätiku tõttu vastav klient treeningult kõrvaldada. Klubi ei hüvita sellisel juhtumil kliendi poolt makstud treeningu hinda.
 • Klubi territooriumil on keelatud filmida ja pildistada, omamata selleks Klubi juhtkonna vastavat luba.
 • Klubi ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.